В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“

В брой № 9 на Държавен вестник от 1 февруари 2022 г. е обнародвана Наредба № 1 от 26 януари 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“

 Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ е разработен от утвърдени експерти  от професионалната област.

Публикуваният ДОС

Структурата на публикувания за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“  включва следните елементи: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професията, следва своевременно да актуализират учебния план и програма в съответствие с публикуваната наредба.