В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника ”

В брой № 95 на Държавен вестник от 14.11.2023 г. е обнародвана Наредба № 17 от 3-ти ноември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Мехатроника“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Мехатроника включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Мехатроника” следва своевременно да актуализират учебния план и програма в съответствие с публикуваната наредба.