В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Заварчик”

В брой № 48 на Държавен вестник от 08.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 13 от 26 май 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“. ДОС за придобиване на квалификация по професия „Заварчик“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.
Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Заварчик“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Заварчик ” следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.