В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по новата професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия”

В брой № 100 на Държавен вестник от 24.11.2020 г. е обнародвана Наредба № 25 от 13-ти ноември 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по новата професия 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“.

Професията е добавена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение със Заповед № РД 09-2973 от 28.11.2019 г. на министъра на образованието и науката към професионално направление 524 „Химични технологии и продукти“ и включва специалност 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ – трета степен на професионална квалификация.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ е разработен от широк кръг експерти от професионалната област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.