В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент”

В брой № 59 на Държавен вестник от 03.07.2020 г. е обнародвана Наредба № 14 от 18-ти юни 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Социален асистент“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Социален асистент“ е в съответствие с чл. 13а от ЗПОО и включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Социален асистент” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.