В Държавен вестник е обнародвана Наредба за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в дървообработването” – втора степен на професионално квалификация

В брой № 32 на Държавен вестник от 03.04.2020 г. е обнародвана Наредба № 4 от 11-ти март 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ – втора степен на професионално квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО. ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в дървообработването“ – втора степен на професионална квалификация е разработен от НАПОО на основание чл. 42 от ЗПОО, буква (б) с  участието на експерти от съответната професионална област.
Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Оператор в дървообработването“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО с включена професия „Оператор в дървообработването” следва своевременно да актуализират учебните си планове и програми в съответствие с публикуваната наредба. Актуализираните учебни планове и програми следва да бъдат прикачени в профила на ЦПО в ИС на НАПОО.