В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Електромонтьор“ и „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“

В брой № 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии (ДОС), както следва:

– Наредба № 15 от 8-ми юли 2021 г. за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия  Електромонтьор“.

– Наредба № 16 от 12-ти юли 2021 г. за утвърждаване на ДОС за придобиване на квалификация по професия  Организатор по експлоатация в жп инфраструктура.

 

Двата ДОС за придобиване на квалификация по професиите са разработени от широк кръг експерти от съответната професионална област. Структурата на публикуваните ДОС  включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професиите „Електромонтьор“ и “Организатор по експлоатация в жп инфраструктура”, следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваните наредби.