В Държавен вестник са обнародвани ДОС за придобиване на квалификация по професиите „Програмист на изкуствен интелект“ и „Камериер“

В броеве № 30 и 31 на Държавен вестник са обнародвани две наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, както следва:

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по посочените професии са разработени от широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикуваните ДОС за придобиване на квалификация по професии включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Наредбите съдържат ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия за осъществяване на обучение по професия „Камериер“, следва своевременно да актуализират учебния план и програма в съответствие с публикуваната наредба.

Кандидатите за лицензиране на център за професионално обучение, които желаят да провеждат и удостоверяват професионално обучение по професия „Програмист на изкуствен интелект“, могат да подават своите заявления в НАПОО при спазване на процедурата https://www.navet.government.bg/bg/osnovni-stapki-za-liczenzirane-na-czpo/