Основни стъпки за лицензиране на ЦПО

Основни стъпки за издаване на лицензия на център за професионално обучение (ЦПО) през Информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Стъпка 1 Регистрирайте се в ИС на НАПОО https://is.navet.government.bg/#  в  рубриката  „Заявление за лицензиране“, попълнете исканата информация и подайте заявка.
Стъпка 2На посочения от Вас e-mail адрес ще получите собствено потребителско име и парола за достъп до профила Ви в ИС на НАПОО.
Стъпка 3Попълнете информацията във всички полета в профила си в ИС на НАПОО и прикачете всички изисквани документи. Използвайте указанията в ИС на НАПОО, публикувани на всяка страница.
 За Ваше улеснение и за да разберете каква информация ще бъде необходимо да попълвате в ИС, може да разгледате образците на Заявление и Формуляр за издаване на лицензия на сайта на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/zayavlenie-i-formulyar-za-litsenzirane-n/.
Стъпка 4  След попълване на всички данни и прикачване на всички  изисквани документи в ИС, генерирайте Заявление за лицензиране.
Стъпка 5Подайте подписаното Заявление за лицензиране  в НАПОО (с електронен подпис по електронен път или на хартия). Заявлението се подписва от лицето, което представлява организацията и се подпечатва с печата на организацията. От момента на внасяне на заявлението в НАПОО започва да тече 3-месечния срок за лицензиране.
Стъпка 6Длъжностно лице от НАПОО прави проверка на редовността на подадените от Вас документи.  При наличие на нередовности, ще получите писмо за отстраняването им (в периода определен за отстраняването им, 3-месечния срок за лицензиране спира да тече).
Стъпка 7При положителен резултат от проверката на редовността на документите ще получите писмо,  в което са посочени експертите по професионални направления, на които е възложена оценката на възможността да извършвате обучение за всяка от професиите/специалностите, включени в подаденото Заявление.
Стъпка 8В процеса на оценка на възможността да извършвате обучение за всяка от професиите/специалностите е възможоно експертите на НАПОО да проверят на място посочените от Вас бази, както и офиса на центъра.
Стъпка 9При положителна оценка от експертите и експертната комисия председателят на НАПОО издава заповед за лицензиране. Ако по някоя от професиите/специалностите получите отрицателна оценка, тя няма да бъде включена  в издадената Ви лицензия.
Стъпка 10По избрания от Вас (посочен в Заявлението) начин ще получите заповедта за издаване на лицензия и приложената към нея Лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение.