Валидиране на професионални знания, умения и компетентности в ЦПО

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката.
Центровете за професионално обучение, които планират да извършват валидиране съгласно чл. 5. ал. 3 от Наредбата, е необходимо да конкретизират в правилника за дейността на ЦПО процедурата по валидиране, задълженията и отговорностите на участниците в процеса на валидирането.
Важно: Съгласно чл. 15. ал. 1 от Наредбата центровете за професионално обучение трябва да уведомят писмено Националната агенция за професионално образование и обучение най-малко една седмица преди датите за провеждането на изпитите:
а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация;
б) изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО.
Процедурите по валидиране в ЦПО ще бъдат обект на контрол от страна на НАПОО в изпълнение на чл. 42. т. 2а. от Закона за професионално образование и обучение.
За улеснение на ЦПО при подготвяне на промените в правилниците им за въвеждане на процедура по валидиране, както и за изготвяне на документите, посочени в Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, може да се използва Наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене, разработен в рамките на проект BG051PO001-4.3.03 “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”, финансиран по ОПРЧР, както и други документи (инструкция, образци), публикувани в рубриката “документи” на сайта на проекта: http://validirane.mon.bg.
Обръщаме внимание, че документите, които се връчат при успешно завършване на валидирането, а именно Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация и Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, ще бъдат издадени едва след актуализиране на Наредба №4 за документите за системата на народната просвета.


● Публикувано на 07.01.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●