Валидирането – видими компетентности за пазара на труда

В свой доклад от м. май 2020 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) препоръчва насърчаване на валидирането като една от мерките за адаптиране на професионалното обучение към новите променящи се условия заради кризата с COVID-19. Макар все още слабо познат сред HR мениджърите и собствениците на компании у нас, валидирането е инструмент, който набира сериозна популярност в страните членки на ЕС. Липсата на документ за квалификация не означава, че лицата с доказан дългогодишен професионален опит са по-малко квалифицирани. Изправени пред предизвикателството за реализация на пазара на труда кандидатите за работа се информират за различни възможности.
Възрастните с богат трудов опит в дадена област, придобили професионални компетентности в неформален контекст, трудно се мотивират за включване в курс за обучение. Включването им в процедура за валидиране осигурява допълнителни възможности, като в редица от случаите може да се наложи усвояване на липсващи компетентности от кандидата, но това става при по-кратка продължителност.
По своята същност валидирането представлява възможност да се установят и признаят професионални компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. То може да спомогне за решаването на редица социални и икономически проблеми като осигури кариерни пътища на лицата, които притежават знания и умения, различни от формалното им образование. Но най-ценното достойнство на опцията валидиране е, че в по-кратки срокове кандидатите могат да придобият официално признат документ за професионална квалификация.
Всеки Център за професионално обучение (ЦПО), който притежава активна лицензия и е осъществявал обучение по професиите и специалностите, вписани в нея, би могъл да предлага и провежда процедури за валидиране по тях. Валидирането е възможно както за признаване на квалификация по част от професия, така и за степен на професионална квалификация.
Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) сочат, че от 2015 г., когато валидирането е нормативно регулирано с Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, по-малко от 2000 лица са преминали през процедура за признаване на професионална квалификация в ЦПО.
ЦПО, които имат интерес към провеждане на процедури за валидиране могат да се запознаят с методическите материали, публикувани на сайта на НАПООО, секция „За лицензирани центрове“ -“За валидиране”, адрес  https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/.