ВАЖНО! Проектът на нов СППОО е публикуван за обществено обсъждане

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО), обнародван в бр. 27 на Държавен вестник от 29.03.2024 г., е изготвен нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), който е качен на сайта на Министерство на образованието и науката за обществено обсъждане. В Списъка вече няма обособени специалности, като съдържа по-малко на брой широкопрофилни професии със степени на професионална квалификация, позволяващи надграждане в рамките на професията спрямо конкретни нива по Европейската и Националната квалификационни рамки.

Новият Списък ще важи от учебната 2026/ 27 г. за приетите в VIII клас ученици, а за навършилите 16 години обучаеми в центровете за професионално обучение (ЦПО) – от 01 януари 2026 година.

Преди да бъде официално приет, проектът на СППОО следва да бъде подложен на широк обществен дебат, в който всички изказани позиции да бъдат внимателно анализирани.

Паралелно с публичното обсъждане, Списъкът ще бъде представен за съгласуване и на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и на отделните министерства.

Процедурата по обществените консултации ще продължи до 29 юли 2024 г. Повече информация относно проекта на нов СППОО и самата процедура можете да намерите ТУК.