Важно за потребителите

Анкета за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,
В изпълнение на чл. 49в. от Закона за професионалното образование и обучение НАПОО осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2018

До ръководителите на ЦПО!

Във връзка с предстоящото отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.52 и чл.53 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2018

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!!
Уважаеми дами и господа,
Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017… Пълен текст »


Публикувано на: 29.01.2018

Уебинар: Регистър на издадени документи за СПК

На вниманието на всички ЦПО, които провеждат обучения за придобиване на степен на професионална квалификация!
Съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2018

Анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
НАПОО извършва поредица от дейности за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,
напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2017

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2017 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2016 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО
Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението произтичащо от разпоредбата на чл.… Пълен текст »


Публикувано на: 23.01.2017

Отчитане на задължителните документи

От сряда, 16 ноември 2016г., в Информационната система (ИС) на НАПОО ще бъде въведена нова функционалност за отчитане на документите от задължителната документация. По време на актуализацията е възможно да има прекъсвания в нормалното функциониране на… Пълен текст »


Публикувано на: 14.11.2016

Унищожаване на документи с фабрична номерация

В информационната система на НАПОО е добавен нов модул – подаване на отчети и протоколи за унищожаване на документи с фабрична номерация съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната… Пълен текст »


Публикувано на: 13.04.2016

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове

Уважаеми ръководители и служители в ЦПО и ЦИПО, с оглед подобряване административните услуги, предоставяни от НАПОО, ви предлагаме възможност да дадете вашите предложения и оценки за нашата… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

До ръководители на ЦПО

Поради технически проблем в Информационната система ЦПО не могат да прикачват в профила си (в рубрика „Документи“) копие на отчета и копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната… Пълен текст »


Публикувано на: 03.04.2016

Данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас… Пълен текст »


Публикувано на: 19.02.2016

Методически материали за ЦПО

До директорите на ЦПО,
В рубриката „За лицензирани центрове“, подрубрика „Методически материали“ са публикувани Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2016