Важно за потребителите

На вниманието на директорите на ЦПО

Във връзка с приключили курсове за професионално обучение през 2018 година и издадени свидетелства за професионална квалификация, които след проверка от експертите на НАПОО са върнати за… Пълен текст »


Публикувано на: 09.05.2019

На вниманието на лицензираните ЦПО

Поради зачестилите напоследък искания от страна на лицензираните центрове за професионално обучение за връщане на курсове за професионално обучение и/или издадени свидетелствата за професионална квалификация, които не са проверени от експертите на НАПОО за включване в Регистъра по… Пълен текст »


Публикувано на: 09.05.2019

На вниманието на директорите на ЦПО

Издаване на дубликат на документ по чл. 38 от Закона за професионалното образование и обучение
Обучаващата институция (центърът за професионално обучение) издава дубликат на бланка – оригинал на всички документи по… Пълен текст »


Публикувано на: 13.03.2019

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2018 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2019

Анкета за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,
В изпълнение на чл. 49в. от Закона за професионалното образование и обучение НАПОО осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2018

До ръководителите на ЦПО!

Във връзка с предстоящото отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.52 и чл.53 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2018

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!!
Уважаеми дами и господа,
Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017… Пълен текст »


Публикувано на: 29.01.2018

Уебинар: Регистър на издадени документи за СПК

На вниманието на всички ЦПО, които провеждат обучения за придобиване на степен на професионална квалификация!
Съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2018

Анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
НАПОО извършва поредица от дейности за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,
напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2017