Важно за посетители в НАПОО

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен, писмо от министъра на образованието и науката (вх.№ в НАПОО РД-17-181/09.03.2020 г.), препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед No Р-37 / 26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020, както и поради създадената епидемична ситуация на COVID-19 с международно значение и грип тип Б от национално значение, с цел превенция и на основание заповед на председателя до 20.03.2020 г. се ограничава достъпа на външни лица до стаите на служителите в НАПОО. Външни лица ще имат достъп само до стая 501 (деловодство).
Всички консултации ще се провеждат по телефона, електронната поща или други подходящи начини за дистанционна комуникация.
Отлагат се планираните заседания на ЕК, освен в случаите, когато съществува риск от нарушаване срока за лицензиране (за това обстоятелство членовете на ЕК ще бъдат уведомени от отговорния експерт).
При необходимост срокът на заповедта ще бъде удължен.
Информация за връзка със служителите на НАПОО ще намерите тук https://www.navet.government.bg/bg/kontakti/