Връзка между системите на професионалното и висшето образование

Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагане на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование (ЕСVЕТ) за България съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, който е представител  на България  в „Европейската мрежа от ECVET – експерти“ проведе на 07.11.2016 г.  работен семинар на тема: Връзка между системите на професионалното и  висшето образование”.

Събитието се провежда в съответствие с работната програма за 2016 г. на мрежата от ECVET експерти и има за цел повишаване информираността на професионалните гимназии и на висшите училища за ползите от прилагане на ЕСVЕТ при признаването на резултати от ученето от средното във висшето образование.

На семинара бяха представени добри практики на партньорство между професионални гимназии и университети по различни проекти и механизми, тествани в практиката, които са насочени към намиране на пресечни точки между двете системи за кредити –  ECVET и ECTS.

Презентации от семинара


● Публикувано на 14.11.2016 ● Последна редакция 14.11.2016●