Временно отнемане за срок от 3 месеца на лицензия на ЦПО към СНЦ “Дунавски център за обучение и развитие”, гр. Свищов

На основание чл. 48, ал. 3, чл. 49 г, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) и във връзка с чл. 49, ал. 4 от същия закон, временно се отнема за срок от 3 месеца лицензията на ЦПО към СНЦ “Дунавски център за обучение и развитие”, гр. Свищов.

Заповед № 10-01-04-1 от 02.03.2017 г.

Писмо с изх. № ЛД-01-04-2 от 02.03.2017 г.