Заключителна конференция по проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“

Заключителна конференцияНа 04 юни 2015 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира заключителна конференция във връзка с успешното реализиране и приключване на проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“. Проектът се изпълнява по договор Д1-3995/ 08.05.2013 г. на стойност 2 499 998 лева, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На събитието присъстваха представители на НАПОО, членове на Консултативния съвет, регионални координатори по проекта, членове на екипа на организация и управление, представители на центрове за професионално обучение, участници в целевите групи, експерти в областта на професионалното обучение и др.
Конференцията бе открита от г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО с приветствие към участниците.
Ръководителят на проекта г-жа Марияна Павлова представи изпълнението на дейностите по проекта, заложените индикатори и постигнатите резултати.

 

 


● Публикувано на 08.06.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●