Желаем да лицензираме център за професионално обучение и да провеждаме обучение по професия „Х“, за която няма утвърден държавен образователен стандарт. Какви са възможностите?

Лицензиране на ЦПО за обучение по дадена професия/специалност се извършва, само ако за съответната професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение има утвърден с наредба на министъра на образованието и науката Държавен образователен стандарт (ДОС) или ако има утвърден от Министъра на образованието и науката типов учебен план.
Информация за публикуваните в Държавен вестник ДОС може да намерите на следния линк:
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/
Учебните планове и програми по професионална подготовка може да откриете на сайта на МОН в следната рубрика: https://www.mon.bg/bg/40.