30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение“ в изпълнение на проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса“, Договор № 13-32-22/03.02.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Уникален номер в Регистъра на ОП: 01979-2014-0005

Документация


30.07.2014 г.

До заинтересованите страни

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение“ ще се състои на 31.07.2014 г. в 16.00 ч. в сградата на НАПОО.


01.08.2014 г.

До заинтересованите лица

Уведомяваме ви, че с решение 682/01.08.2014 г. на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е – административни услуги, предоставяни чрез интернет сайта на национална агенция за професионално образование и обучение“ е избран Консорциум „Интеграл-К“.

 


● Публикувано на 30.06.2014● Последна редакция 13.08.2015●