BEQUAL-2011-1-BG1-LEO05-0503

bequall_front_250Наименование на проекта: Разширяване на инструмента за бенчмаркинг BEQUAL и на професионалната общност за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение

Номер на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-0503
Цели на проекта

BEQUAL+ цели да:
развие процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез популяризиране на техники за самооценка, бенчмаркинг и установяване на професионални мрежи;
популяризира използването на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET);
позволи практическото приложение на рамката за осигуряване на качество в ПОО чрез използването на онлайн инструмент за бенчмаркинг и база данни с добри практики;
подпомогне дискусията по проблемите, свързани с осигуряването на качеството в ПОО;
популяризира международното сътрудничество и обмен на опит чрез разширяване на тематичния портал BEQUAL и разширяване на професионалната общност.

Съдържание на проекта
BEQUAL+ се стреми на постигне следните непосредствени резултати:
да изследва съществуващите подходи за осигуряване на качество в ПОО в страните-участници;
да трансферира, адаптира и изпробва пилотно инструмента за бенчмаркинг в България, Турция и Италия;
да развие нови езикови версии на тематичния портал, а именно български, турски и италиански;
да обогати тематичния портал с разнообразно съдържание, документи, линкове, статии и клипове;
да разпространи и популяризира инструмента за бенчмаркинг на регионално, национални и европейски ниво;
да насърчи съвместните усилия в разработването на продукти и практики за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

Иновативното съдържание, което трансферираме, се състои в следното:
Електронен инструмент за бенчмаркинг на качеството в ПОО, който предлага възможност на доставчиците на ПОО да сравняват своето представяне с това на други подобни институции в тяхната страна или в друга европейска страна, както и да им помогне на идентифицират своите силни и слаби страни, като по този начин създадат предпоставки за подобрение;
Интернет базирана мрежа за споделяне и център за добри практики, чрез които се установява професионална общност в сферата на осигуряването на качество в ПОО;
Тематичен портал като източник на информация за практици, изследователи и законодатели в областта на ПОО.

Въз основа на разработеното иновативно съдържание, BEQUAL + ще адаптира и тества пилотно инструмента за бенчмаркинг на качеството в ПОО, ще разшири професионалната общност, като включи още три страни, и ще обогати тематичния портал с нови езикови версии и ново съдържание. Той ще използва разработения набор от общи принципи за съпоставяне на качеството между доставчици на ПОО и ще го адаптира към характеристиките на системите за ПОО в участващите страни и на EQAVET. Тематичният портал ще бъде обогатен с национални версии, които ще съдържат специфична информация за дадената страна. Той ще даде възможност за обогатим колекцията от добри практики и да разширим професионалната общност.

Основни целеви групи и бенефициенти на проекта:
BEQUAL+ таргетира доставчиците на ПОО и заинтересовани страни, законодатели, изследователи и практикуващи преподаватели.
Въздействие:

Очакваното въздействие включва:
увеличен капацитет на доставчиците на ПОО за развитие и подобряване на техните практики за управление на качеството;
по-добра способност на законодателите да идентифицират критични проблеми, свързани с осигуряването на качество в професионалното образование и обучение и да дефинират регулативни подходи, които ще доведат до по-добре таргетирана политика в областта на осигуряване на качество;
налагане на инструменти и практики, които лесно могат да бъдат инкорпорирани в националните системи за осигуряване на качество в ПОО;
ново разбиране за нивото на качеството на ПОО в страните участнички, сравнено с други европейски страни;
по-добро разбиране на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение сред доставчиците на ПОО и заинтересованите страни;
подобрени системи за осигуряване на качество в ПОО;
взаимно доверие между различни части на националните системи за ПОО и между различни страни.

 

Страница на проекта http://bequalplus.info/index-bg.html
Брошура на проекта BEQUAL+
Официален бюлетин на проекта – май 2013
BEQUAL – Представяне на българската страна

BEQUAL – ръководство за потребителя на портала


● Публикувано на 05.03.2011 ● Последна редакция 26.05.2015●