Дейности и събития на НАПОО като НКТ за ECVET в България

Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)
Кръгла маса със специалисти от ИКТ сектора – експерти, директори, преподаватели от средни и висши училища, ЦПО, представители на бизнеса

Програма на семинара


Европейска рамка на компетентностите в ИКТ сектора – презентация
НАПОО съвместно с ЦРЧР ще проведе семинар със социалнте партньори на тема Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ) и ползите от използването й в практиката

Програма на семинара


Програма – заседание на Националната експертна група за координиране на въпросите, свързани с въвеждането на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVEТ)


Презентация – Тематичен семинар “РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ – 2014”