ДО ДИРЕКТОРИТЕ/РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО,

Със Заповед № РД-08-80/03.12.2020 г. на Председателя на НАПОО е утвърден Годишен график за 2021 г. по Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.18 от 28 февруари 2020 г. Годишният график за провеждане на изпитите за придобиване на квалификация по професия по чл. 1, ал. 2, т. 2 е съобразен с разпоредбата на чл. 3, ал. 10 от Наредбата.
Годишният график ще бъде публикуван на интернет-страницата на НАПОО в следните менюта „За лицензирани ЦПО“, рубрика “Методически материали за ЦПО”, както и във „Важно за потребителите“ .
Моля, директорите/ръководителите на лицензираните центрове своевременно да уведомяват обучаваните за графика на изпитите и да организират провеждането им в съответствие с посочените дати за календарната 2021 година.