До ръководителите на ЦПО

Напомняме ви, че до 30 април съгласно чл. 87 ал.3 на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета трябва да представите в НАПОО екземпляр на отчета на документите с фабрична номерация заедно с копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация.
За ваше улеснение ви представяме образец на отчет-приложение 5 към наредба №4
Отчетите с приложените копия на протоколи трябва да бъдат изпратени в НАПОО по електронен път (napoo-zud@navet.government.bg) или по пощата.


● Публикувано на 15.04.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●