Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване