Нормативни документи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2021

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 Г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2019

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

В сила от 10.07.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен. Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г., ДВ. бр.26 от 22
Март 2020г.

Рамкова програма А

Действащи рамкови програми

Утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.

 

Рамкова програма А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

 

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ 

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

Заповед на министъра на образованието и науката, относно обучение на наставници

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г.

Рамкова програма Е

Рамкова програма Е

за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация

 


Предходни рамкови програми

 

Рамкова програма А (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Рамкова програма Б (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

Рамкова програма В (предходен вариант)

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г.

за изменение и допълнение на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкова програма Г (предходен вариант)

за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Рамкова програма Д (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

Рамкова програма Е (предходен вариант)

за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация