Нормативни документи

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., посл. изм. и

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 Г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 годиниВ сила от 10.07.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен.

Действащи рамкови програмиУтвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.  Рамкови програми Аза начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация  

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ 

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)В сила от 11.09.2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)В сила от 11.09.2015 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г.

Рамкова програма Еза продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация  
Предходни рамкови програми Рамкова програма А (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификацияРамкова програма Б (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификацияРамкова програма В (предходен вариант) за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификацияЗаповед № РД09-1075/29.07.2011

Рамкова програма Бза начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация  

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентностиВ сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния планВ сила от 27.07.1999 г., отм. от 01.08.2016 г.
Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., … отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006

Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври

Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиеИздадена от Министерството на образованието и науката
Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август