Нормативни документи

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

В сила от 10.07.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен. Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г.

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ 

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

Заповед на министъра на образованието и науката, относно обучение на наставници

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г.

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август 2016г., 2018г.,изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета (ДВ. бр. 41 от 2003г.).

 

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета (отменена)

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.41 от 8 май 2003г., … изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 14 август 2015г., отм. ДВ. бр. 66 от 23 август 2016