Екип на НАПОО участва в семинар-дискусия на тема: „Ключови дигитални умения и опита на държавите – членки, инструменти и реализация на ниво ЕС“

На 20.02.2020 г. Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Съвместният изследователски център на Европейската комисия организираха работен семинар с широк кръг заинтересовани страни – представители на министерства, образователни и обучителни институции, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
Събитието бе посветено на приоритетите, насочени към повишаване на дигиталните умения на обществото, включително дигиталните компетентности на заетите лица, на безработните, на лицата от различни уязвими групи и по-възрастната част от населението.
Г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, откри работната среща и посочи, че подобряването на цифровите умения е част от реформирането на пазара на труда и подобряването на социалното включване в България.
В първата част на семинара г-н Ив Пуне от Съвместния изследователски център на ЕК представи данни за предизвикателствата на ниво Европейски съюз относно дигиталните умения, както и създадените рамки за дигитални компетентности за гражданите (DigComp) и за учителите (DigCompEdu) и инструмент за самооценка на ниво училище – за учители и ученици (SELFIE). Г-н Пуне презентира също и множеството възможности за прилагане на рамката DigComp, нейните силни страни и научените уроци при използването й.
В дискусионната част г-н Станислав Рангелов от дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК постави фокус върху ниските нива на дигитални умения в страната, големите различия между дигиталната компетентност на хората в градска и извънградска среда, и върху необходимостта от бързо структуриране на процесите по оценка, обучение, валидиране и признаване на дигитални умения.
Участниците се обединиха около решението за спешно създаване на инструментариум, който ще подпомогне реализирането на целите, свързани с повишаване на дигиталните умения на населението в Република България.

Презентации от семинара:

Digital skills in the ESF+

DigComp fmws Sofia_final

Digit_sp

DigComp into practice Sofia