Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

Брошура: Европейска квалификационна рамка: подкрепа за учене, работа и трансгранична мобилност

10 години от създаването на Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот


Национална квалификационна рамка на Република България

мрежа EQFЕвропейската квалификационна рамка (ЕКР) е инструмент, който подпомага процеса на съпоставяне и сравняване на квалификационните системи в Европа. Нейните осем общи европейски референтни нива са описани от гледна точка на резултатите от ученето: знания, умения и компетентности. Това позволява всички национални квалификационни системи, национални квалификационни рамки (НКР) и квалификации в Европа да се съотнасят с нивата на ЕКР. Обучаеми, завършили, доставчици на обучение и работодатели могат да използват тези нива, за да разберат и сравняват квалификации, издадени в различни държави и от различни системи за образование и обучение.

Национална координационна точка (НКТ) за България по EQF е Министерство на образованието и науката (МОН) – http://mon.bg

 

Българската образователна система