Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот


Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение


Национална квалификационна рамка на Република България

мрежа EQFЕвропейската квалификационна рамка (ЕКР) е инструмент, който подпомага процеса на съпоставяне и сравняване на квалификационните системи в Европа. Нейните осем общи европейски референтни нива са описани от гледна точка на резултатите от ученето: знания, умения и компетентности. Това позволява всички национални квалификационни системи, национални квалификационни рамки (НКР) и квалификации в Европа да се съотнасят с нивата на ЕКР. Обучаеми, завършили, доставчици на обучение и работодатели могат да използват тези нива, за да разберат и сравняват квалификации, издадени в различни държави и от различни системи за образование и обучение.

Национална координационна точка (НКТ) за България по EQF е Министерство на образованието и науката (МОН) – http://mon.bg

 

Българската образователна система


● Публикувано на 21.05.2015● Последна редакция 06.07.2017●