Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2013 г.

Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО Протокол № 01 от 19.02. 2014 г .

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2014 г.

Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 18.02.2015 г.