Инструкции за валидиране

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015 г. могат да извършват дейности по валидиране. За целта е необходимо тази дейност да се регламентира в Правилника за дейността на ЦПО.
Съгласно чл. 15. ал. 1 от Наредбата центровете за професионално обучение трябва да уведомят писмено Националната агенция за професионално образование и обучение най-малко една седмица преди датите за провеждането на изпитите:
а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация;
б) изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО.
Процедурите по валидиране в ЦПО ще бъдат обект на контрол от страна на НАПОО в изпълнение на чл. 42. т. 2а. от Закона за професионално образование и обучение.
Документите за валидиране са регламентирани в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

„Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО“ са подготвени от НАПОО за улеснение на ЦПО при подготвяне на промените в правилниците им за въвеждане на процедура по валидиране, както и за изготвяне на документите, посочени в Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.