инструкции и документи за лицензирани ЦПО

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение! Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.  

АНАЛИЗ НА НАПОО НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ, 2021 Г.-М. ЮНИ, 2021 Г.АНАЛИЗ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО И ЦИПО за периода

ЦПО имат право да издават следните документи:1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

Видеоинструкции за работа с новата ИС на НАПОO
Списък на регионалните дистрибутори на задължителната документация
Списък на държавни и общински ЦПО, които имат право на печат с държавен герб
ЗА САМООЦЕНКА НА ЦПО:
Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучениеИндикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение
АКЦЕНТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Актуализиране на учебен план и учебна програмаНеобходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение в ЦПОНационални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН) Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)Информация за попълване на свидетелства за професионална квалификацияИнструкция за подаване на заявка за задължителни документи по Наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение Инструкция за унищожаване на документи с фабрична

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015 г. могат да извършват дейности по

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование и професионална квалификация