Издаване дубликат на лицензия на ЦИПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Процедура по предоставяне :

• Искането се отнася само за ЦИПО, притежаващ лицензия от НАПОО.

• Необходимите документи са: Заявление (Искане) по образец на НАПОО за издаване на дубликат на лицензията.

• Искането за издаване на дубликат на лицензията, се завежда в деловодството на Агенцията.

 

Образец “Искане за предоставяне на административна услуга”

• Срокове за реализиране на правото: В 7 дневен срок, от регистриране на искането в НАПОО, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

• Валидност: безсрочна

• Такса: 50 лв. по банков път, съгласно Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение (ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24):

Образец на заявление за дубликат