За лицензирани ЦИПО

Годишна информация за дейността на ЦИПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦИПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната… Пълен текст »


Публикувано на: 24.01.2020

Процедура за текущ и последстващ контрол

Последващ контрол на ЦИПО
Последващият контрол на дейността на лицензираните институции в системата на професионално обучение, прекратяване и отнемане на лицензията е регламентиран в Глава шеста от Правилника за дейността на НАПООПълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Издаване дубликат на лицензия на ЦИПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2015