За лицензирани ЦИПО

Годишна информация за дейността на ЦИПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦИПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната… Пълен текст »


Публикувано на: 24.01.2020

Процедура за текущ и последстващ контрол

Контролът върху дейността на ЦИПО се осъществява от служители на НАПОО и от ръководството на самото ЦИПО. За установяване на правилното и законосъобразно функциониране на ЦИПО се извършват три вида контрол:
• Текущ контрол – в процеса на осъществяване на дейността на… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Професионално ориентиране

 

Видеоматериалите са разработени по проект “Атрактивно професионално ориентиране за ученици” и финансирани по програма Леонардо да Винчи
Професионалното ориентиране има за основна цел ефективно подпомогне на хората във връзка с избора на бъдеща… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2015

Издаване дубликат на лицензия на ЦИПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2015