Лицензиране на ЦИПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦИПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.Индикатори за представяне на годишна информация на ЦИПОКритерии и показатели за самооценка на дейността на ЦИПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:МНОГО ВАЖНО!
Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019 г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО

Контролът върху дейността на ЦИПО се осъществява от служители на НАПОО и от ръководството на самото ЦИПО. За установяване на правилното и законосъобразно функциониране на ЦИПО се извършват три вида контрол: • Текущ контрол – в процеса на осъществяване на дейността на

  Видеоматериалите са разработени по проект “Атрактивно професионално ориентиране за ученици” и финансирани по програма Леонардо да Винчи
Професионалното ориентиране има за основна цел ефективно подпомогне на хората във връзка с избора на бъдеща професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.  Процедура по предоставяне :• Искането се отнася само за

Административна процедура за отнемане на лицензия за професионално обучение и за професионално ориентиране
(приета с решение № 12/ 12.12.2007 г. на УС на НАПОО, актуализирана)  I. Основания за отнемане на лицензията
Основанията за отнемане на издадената лицензия са определени в

Центрове за информация и професионално ориентиране
Чл. 21. Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица.Статут на … центровете за информация и професионално ориентиранеЧл. 22. (1) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране е необходимо да се запознаете с „Процедурен наръчник за оценка на капацитета и качеството на центрове за информация и професионално ориентиране“ Образци

Процедура за последващ контрол на центровете за информация и професионално ориентиранеПроцедурен наръчник за оценка на капацитета и качеството на центрове за информация и професионално ориентиране