Каква е процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение?

Частен център за професионално обучение може да се създаде към едноличен търговец или юридическо лице, учредено като търговско дружество, кооперация, сдружение и фондации. За целта е необходимо да се подготвят документи за откриване на процедура, като се следват указанията към кандидатите за лицензиране.
Повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/media/Ukazanie_Zaqvlenie_CPO.pdf
Документацията за лицензиране се изготвя от заявителя в съответствие с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО и се подава чрез информационната система на НАПОО.
Повече информация: https://is.navet.government.bg

Повече информация по процедурата потърсете на адрес:
https://www.navet.government.bg/bg/protsedura-za-litsenzirane-na-tspo/