Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

На 17 октомври 2019 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България, проведе поредното за 2019 г. събитие на тема: „Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET“. Приветствия към участниците отправиха директора на ЦРЧР и Председателят на НАПОО.

Участници в събитието бяха представители на 10 целеви групи – преподаватели, директори, представители на висши училища, работодатели,  и др. По време на конференцията те имаха възможност да се запознаят с добрите практики, които инструменти ECVET предоставя. Г-жа Пенка Николова – директор на дирекция „Професионално квалификация и лицензиране“ в НАПОО и национален ECVET експерт към ЦРЧР представи презентация на тема: Политиките и практиките в областта на професионалното образование и обучение в сферата признаването на професионалните квалификации. Доц. Силвия Цветанска от СУ  запозна участниците със същността на ECVET, както и с перспективите за развитието му на европейско ниво. Антоанета Войкова от екипа на ECVET експертите направи пред аудиторията презентация на тема: „Повишаване на умения: нови възможности за възрастните“. Г-н Андреан Лазаров от ЦИПО „Згура М“ – гр. Пловдив представи международен проект с включени лица в неравностойно положение за признаване на предходен обучителен период. Представителят на Софийска професионална гимназия по туризъм презентира опита на училището и на техните ученици с практическите умения, които са придобили в различни страни, в които са били на учебна практика по програма Еразъм +. Конференцията включваше и практически панел, в който представителите на различните заинтересовани страни имаха възможност да работят в малки групи по извличане на основни изводи относно приложението на ECVET в различните институции.

Проведеното събитие допринесе за повишаване на информираността на заинтересованите страни относно ползите от прилагането на Системата за трансфер на кредити в ПОО, като очерта и необходимостта от изнасянето на събития в други региони на страната, за да се разшири максимално мрежата от ползватели  на национално ниво.

Презентации

СПГТ – “Хармонизиране на Европейското кулинарно изкуство с Българските традиции в областта на храненето”

ECVET – същност и перспективи

Политики и практики в областта на професионалното образование и обучение в сферата на признаването на професионалните квалификации

Инструмент за оценка на предходен обучителен опит в обучението за възрастни, базиран на Европейската квалификационна рамка – ЦИПО към “Загура М”

ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ECVET ЗА СВЪРЗВАНЕ НА УЧЕНЕТО С РАБОТА В УТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА