Конкурс за длъжността “главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 109/19.08.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността “главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Заявление


12.09.2014 г.

Списък с допуснати за участие в конкурса кандидати


08.10.2014

Резултати от практическия изпит