Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-9/21.12.2020 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление

Заявление

Декларация по чл.17,ал.3,т.1 НПКПМДСл

Протокол за допуснатите кандидати – Дата на публикуване 07.01.2021 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” – Дата на публикуване 18.01.2021 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” в Национална агенция за професионално образование и обучение (публ. 19.01.2021 г.)

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” в Национална агенция за професионално образование и обучение:

Първо място – Цветанка Тодорова Танева


● Публикувано на 21.12.2020 ● Последна редакция 20.01.2021●