Конкурс за външни експерти

НАПОО обявява конкурс за външни експерти за участие в лицензионните процедури на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от съответната професионална област
2. Опит в професионалната област, в която кандидатът желае да бъде външен експерт- минимум 3 г.
3. Умения за работа с WORD, Excel и електронна поща
4. Познания на нормативната база в съответната професионална област и в ПОО
5. Възможност за пътуване в страната и отсъствие от работа (при необходимост)
6. Опит в сферата на професионалното образование, обучението на възрастни или висшето образование

За външен експерт не може да кандидатства представляващ юридическо лице или едноличен търговец, носител на лицензия на ЦПО за осъществяване и удостоверяване на професионално обучение по смисъла на ЗПОО.
Документи за кандидатстване могат да се подават в деловодството на НАПОО до 22 август 2014 г. или по електронната поща napoo@navet.government.bg

Документи за кандидатстване на външни експерти