На вниманието на директорите на лицензираните ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦИПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023 г.
Годишната информация и Докладите за самооценка се подават чрез Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (ИС на НАПОО).

Индикаторите, по които ЦИПО извършват самооценка на качеството, са актуализирани, утвърдени със Заповед № РД-08-72/ 12.12.2022 г. на Председателя на НАПОО и са публикувани в основно меню „За лицензирани ЦИПО” на интернет-страницата на НАПОО:
https://www.navet.government.bg/bg/godishna-informatsiya-za-dejnostta-na-tsipo/

 

Доклади, съдържащи непълна информация за индикаторите, разработени на основание чл. 42, т. 12 във връзка с чл. 22, ал. 9 от ЗПОО, ще бъдат връщани за отстраняване на неточностите.

Непредставянето на Годишната информация за дейността през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦИПО за 2022 г. е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл. 49г от ЗПОО.

 

Екип на НАПОО