На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023 г.
Годишната информация и Докладите за самооценка се подават чрез Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (ИС на НАПОО). Индикаторите, по които ЦПО извършват самооценка на качеството на професионалното обучение за 2022 календарна година, както и рамката на годишния доклад за самооценката, който се представя чрез ИС на НАПОО, са публикувани в рубриката „Методически материали за ЦПО“, в основно меню „За лицензирани ЦПО” на интернет-страницата на НАПОО:
https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/ и са без промяна от миналата година.

Доклади, които не отговарят на структурата, посочена в методическите материали или съдържащи непълна информация за индикаторите, разработени на основание чл. 42, т. 12 във връзка с чл. 22, ал. 9 от ЗПОО, утвърдени със Заповед № 08-67/14.09.2018 г. на Председателя на НАПОО, ще бъдат връщани за отстраняване на неточностите.

ЦПО, които са получили лицензия през 2022 г., също са задължени да представят информация в съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение в срок до 31.01.2023 г. Непредставянето на Годишната информация за дейността през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО за 2022 г. е основание за отнемане на лицензията, регламентирано в чл. 49г от ЗПОО.