Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.