Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване

Наредба № 11 от 01 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Издадена от Министерство на образованието и науката
Обн. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20 септември 2016г.
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003г.).
2. Наредба № 3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004г.).
3. Наредба № 2 от 2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003г.).

 

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (отменена)

Обн. ДВ. бр.37 от 22 април 2003г., … изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011г., отм. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016г.