Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август 2016г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г.
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета (ДВ. бр. 41 от 2003г.).

 

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета (отменена)

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.41 от 8 май 2003г., … изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 14 август 2015г., отм. ДВ. бр. 66 от 23 август 2016