Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (загл. доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г.)

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (загл. доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г.)