Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения се проведе национална конференция, на който бяха представени практическите възможности за прилагане принципите на ECVET в съчетание с останалите европейски инструменти в областта на професионалното образование и обучение.

Националната конференция се проведе благодарение на групата на националните ECVET експерти в партньорство между НАПОО, като национална контактна точка по прилагане на Препоръката за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и Центъра за развитие на човешките ресурси.

На конференцията от г-жа Белчовска – ECVET експерт, беше представена система ECVET като основа за изграждане на политика учене през целия живот и нейната връзка с останалите инструменти, подкрепящи развитието на тази политика. Представени бяха връзките на  ECVET с НКР и процеса на валидиране. Основен акцент беше поставен на  осигуряването качеството на професионалното обучение във връзка с организирането на мобилностите и използването на Европас.

Ирина Димитрова, експерт от НАПОО, представи възможността от съчетаване на гъвкавите пътеки за придобиване на професионална квалификация и възможностите на ECVET, а проф. Преслав Димитров възможностите на ECVET, като инструмент в проектите за изграждането на капацитет.

Събитието приключи с ползотворна и интересна дискусия за прилагането на инструмента ECVET в светлината на новите европейски тенденции.

Презентации от събитието:

Основните инструменти за учене през целия живот – кратко представяне

ECVET – Възможности за гъвкави индивидуални учебни пътеки в ПОО

ECVET като инструмент в проектите за изграждане на капацитет