Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище

• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование и професионална квалификация
• документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидатите
• свидетелства за правоспособност
• решение (заповед) за формиране на групите и др.

II. Организация на учебния процес

• заповед за начало на курса и форма на обучение
• график за учебния процес (начало, учебно време, приключване и др.)
• дневник на курса (за присъствията на курсистите и за взетия учебен материал)
• книга за заповедите на ЦПО
• досие на курсиста
• дневник за входяща и изходяща кореспонденция
• регистрационни книги за издадените документи (удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност и за дубликатите на издадените документи)

III. Система за оценяване на обучението

• документи за текущ контрол (писмени работи, тестове, оценъчни карти и др.)
• документи за допускане до изпити за завършване на обучението (заповед/протокол)
• заповед за изпитни комисии (състав)
• изпитни материали, приети от УМС и утвърдени от директора на ЦПО
• писмени работи от изпитите
• протоколи за резултатите от проведените държавни изпити по:
– теория на професията и специалността
– практика на професията и специалността
• протокол за окончателните оценки от проведените държавни изпити за придобиване на степен на • професионална квалификация, номерът на който се вписва в Свидетелството за професионална квалификация
• протоколи за резултатите от проведените изпити по теория и по практика
• протокол за окончателните оценки от проведените изпити за придобиване на професионална квалификация, • номерът на който се вписва в удостоверението за професионално обучение
• документи за удостоверяване на обучението, копие на: удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност по заваряване и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква)

IV. Ресурсно осигуряване

• актуални документи за използваната материална база
• списък на преподавателите, провели обучението и справка за образователния им ценз и правоспособност

V. Вътрешно наблюдение

• наличие на доказателствени материали за осъществяване на вътрешно наблюдение и контрол за качество на обучението в ЦПО (анкетни карти, жалби и др. ОВ)

VI. Архив

• заповед на ръководителя на ЦПО за лицето, отговарящо за архива
• списък на документите и срокове за тяхното съхранение