Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема: „Усъвършенстване на професионалните компетентности във връзка с осъществяване на последващия контрол на  Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране“ ( обучение от два модула). Обучението се организира в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.006-0001-CO1 „Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности“, ОП „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006-0001 „Специализирани обучения за централната администрация“.

Обява

Проект на договор

Проект на ценово предложение

СРОК за представяне на оферти – 25.01.2019 г.

В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към Пенка Николова, тел. 02 971 20 70, 02 970 66 52, р.nikolova@navet.government.bg


● Публикувано на 21.01.2019 ● Последна редакция 22.01.2019●