Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“

Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530 лв. с ДДС.

Срок за представяне на офертите 19.04.2019 г. (до 17,30 ч.) – в деловодството на НАПОО или по електронната поща napoo@navet.government.bg

Приложение

Обява, Проект на договор и ценово предложение

Посочените прогнозни цени са с ДДС.