Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП по проект „Качество и ефективност”

1. Въведение

Проектът „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, се изпълнява от конкретен бенефициент Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с партньори Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ).

(1) Основни дейности по проекта:
• Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в центровете, включващ и възможности за аутсорсване на дейности.
• Актуализиране на съществуващи или разработване на нов/и модел/и за мониторинг и контрол на качеството на услугите, предоставяни от центровете за професионално обучение.
• Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост.
• Обучение на служителите от институциите на пазара на труда за придобиване на компетентности за работа в новата среда, вкл. и за извършване на мониторинга и последващия контрол.
• Информиране на потребителите и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение (включва изготвяне на аудио и видео съдържание, впоследствие и разпространение в Интернет и в национална медия на аудиоспотовете и видеоклиповете)
• Оценка на приложения модел и нормативната му регламентация.

(2) Целеви групи и заинтересовани страни по проекта
• Служители в институции, работещи в сферата на пазара на труда;
• Служители в администрациите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика
• Граждани, кандидати за обучение;
• Центрове за професионално обучение;
• Работодатели и работодателски организации;
• Държавни институции;

(3) Цел на проекта
Модернизиране дейността на НАПОО с цел предоставянето на по-качествени услуги по професионално обучение, чрез изграждането на по-ефективна система за мониторинг и прилагането на законодателството в областта на професионалното образование и обучение.

(4) Специфичните цели на проекта
• Преодоляване на дисбаланса между професионалните умения на лицата, придобили квалификация и потребностите на бизнеса чрез разработване и прилагане на нов подход в процеса на мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, както и гарантиране на качеството на предлаганото професионално обучение от обучителните институции на пазара на труда.
• Подобряване на механизма за комуникация между НАПОО, институциите предлагащи услуги по професионална квалификация и другите заинтересовани страни (работодатели, държавни институции, потребителите на услугата), включително чрез надграждане на информационната система на НАПОО.

2. Информация относно предмета на настоящата обява за избор на изпълнител

(1) Контекст
Изготвянето на аудиоспотовете и видеоклиповете, предмет на тази обява за избор на изпълнител, е част от дейността „Информиране на потребителите и популяризиране на новия модел за качеството на услугите за професионално обучение“.
В тази дейност са включени още:
• разпространение на аудиоспотовете и видеоклиповете (в национална медия и в мрежите за споделяне в Интернет);
• провеждане на национални конференции с награждаване на ЦПО с добро представяне (октомври 2021 г., октомври 2022 г., октомври 2023г.);
• разработване на рубрика в Интернет страницата на НАПОО, предназначена за граждани, кандидати за обучение и обучаващи се.
Видеоклиповете и аудиоспотовете следва да се разпространяват чрез интернет страниците на партньорите в проекта и социалните партньори.

(2) Целеви групи към които са насочени аудиоспотовете и видеоклиповете:
• Граждани, кандидати за обучение;
• работодатели;
• широка общественост.

(3) Очакван резултат
Изработване на 2 видеоклипа и 2 аудиоспота, всеки от които с минимална продължителност от 30 секунди.

(4) Комуникационни предизвикателства, които е необходимо да се комуникират във видеоклиповете и аудиоспотовете
Видеоклиповете и аудиоспотовете следва да представят творческо отговор на основните комуникационни предизвикателства, които екипът на НАПОО дефинира:
• Граждани:
◦ Необходимостта от придобиване на нови професионални умения, включително като възрастни – какви са ползите и мотивацията на възрастните лица да се обучават в нови професии и умения.
◦ Получаване на леснодостъпна и достоверна информация за професионално обучение – необходимо е, за да се намалят злоупотребите с граждани, които не познават добре правната рамка и могат да станат обект на некоректни практики, както и информация за това на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за обучение, какво предоставя обучението в лицензиран център, който отговаря на изискванията на държавата за качествено обучение (държавни образователни стандарти), какви са легалните документи за завършено обучение (свидетелство, удостоверение); как да се търсят правата при съмнения за нарушения.

• Работодатели:
Работодателите не разпознават възможността да бъдат активни в гарантирането на качествено професионално обучение – чрез възможност за стажуване, форми на дуално обучение, оценяване на обучаемите в изпитни комисии, промени в учебните програми с цел добавяне на нови актуални умения и заличаване на ненужни такива и др.

(5) Разпространение на аудиоспотовете и видеоклиповете
Изготвените видеоклипове и аудиоспотове ще бъдат използвани за:
• популяризиращи дейности;
• провеждане на комуникационни кампании в дигитална среда, в национална телевизия/радио;
• публикуване в профилите в социалните мрежи на НАПОО, МТСП и АЗ, както и на социалните партньори;
• други цели при необходимост.

(6) Изисквания на ОПРЧР за публичност и визуализация
Изпълнителят следва да спазва изискванията за публичност и визуализация на ОПРЧР, които са неразделна част от пакета документи за изпълнение на проекти, финансирани от програмата. Необходимо е при изработката на видеоклиповете и аудиоспотовете да бъде отразена информация за получената финансова подкрепа по ОПРЧР.

(7) Общи принципи за подготовка на видеоклиповете и аудиоспотовете
Съдържанието на всеки продукт (всеки видеоклипове или аудиоспот) следва да бъде подчинено на концепция, която представя по атрактивен и разбираем начин творческите отговори на комуникационните предизвикателства, описани в т. 4.

(8) Техническа спецификация:

А. За видеоклиповете
1. Продължителност на всеки видеоклип – с минимална продължителност 30 секунди; минимални изисквания за формат – MPEG, HD резолюция.
2. Преди да се пристъпи към заснемане на видеоклиповете, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя текстов скрипт (storyboard), част от творческа концепция, който предварително да бъде одобрен от Възложителя, както и варианти за музикално оформление. Ако Изпълнителят планира да използва актьори (статисти), както и диктори, озвучаващи съдържание във видеоклиповете, то те трябва да бъдат одобрени предварително от Възложителя.
3. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира и допълва творческата концепция, включително предложението за текстово съдържание и графичната визуализация на видеоклиповете.
4. Видеоклиповете следва да бъдат заснети/оформени с много добра резолюция, яркост и четливост.
5. Дизайнът, визията, съдържанието на видеоклиповете се одобряват с писмено съгласие от Възложителя на етап подготовка.
6. Видеоклиповете е необходимо да са съобразени с целевите групи, да са с актуално и динамично съдържание, което да предизвиква положителни емоции у зрителите и да провокира интерес към темата.
7. Видеоклиповете следва да са с изчерпателна визуализация. Полученият краен материал следва да е подходящо обработен от Изпълнителя, с цел използването му за посочените от Възложителя цели.
8. Видеоклиповете да бъдат релевантни за рекламна комуникация и да не съдържат рекламни надписи, лога и други форми на пряка или непряка реклама на трети страни.
9. Възложителят си запазва правото да посочи свой представител, който да присъства на процеса на заснемане на видеоклиповете.
10. Видеоклиповете следва да завършват с финален пакшот, одобрен от Възложителя, съгласно изискванията за визуализация и публичност на ОПРЧР.

Б. За аудиспотовете
1. Продължителност на всеки аудиоспот – с минимална продължителност 30 секунди; минимални изисквания за формат – .mp3.
2. Преди да се пристъпи към записване на аудиоспотовете, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя текстов скрипт (storyboard), част от творческа концепция, който предварително да бъде одобрен от Възложителя, както и варианти за музикално оформление. Ако Изпълнителят планира да използва актьори (статисти), както и диктори, озвучаващи съдържание на аудиоспотовете, то те трябва да бъдат одобрени предварително от Възложителя.
3. Аудиоспотовете следва да бъдат релевантни за рекламна комуникация и да не съдържат рекламни послания и други форми на пряка и непряка реклама на трети страни.
4. Аудиоспотовете следва да са съобразени с целевите групи, да са с актуално и динамично съдържание, което да предизвиква положителни емоции у слушателите и да провокира интерес към темата.

3. Срокове и финансиране

1. Срокът за предоставяне на финална версия на 2 видеоклипа и 2 аудиоспота е 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора и е до датата на предоставянето на всички изработени видеоклипове. В настоящия срок не е включено необходимото време на Възложителя за разглеждане, одобрение/неодобрение.
2. Финансиране и прогнозна (максимална) стойност: 20 000.00 лева (двадесет хиляди лева) с включено ДДС. В стойността се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и обхват в тази обява, включително заплащането на всички съпътстващи разходи на подизпълнители или авторски права, които не принадлежат на Изпълнителя.

4. Права на собственост и ползване

1. Всички авторски права върху видеоклиповете и аудиоспотовете, предмет на поръчката, стават собственост изцяло на Възложителя, в същия обем, в който биха принадлежали на автора.
2. Ако Изпълнителят използва актьори (статисти) и диктори, то трябва да си осигури декларации за защита на личните данни, съгласно вътрешната си процедура, както и да договори финансовите ангажименти с тях.
3. Възложителят няма никакви финансови задължения към подизпълнители, включително актьори (статисти, диктори), продуцентски компании и др., които Изпълнителят е наемал за изпълнение на дейности по това задание.
4. Изпълнителят следва да договори писмено и да предостави копия на документите, доказващи уреждането на авторските права и съгласието за видеозаснемане/аудиозаснемане на използваните статисти, актьори, диктори.
5. Изпълнителят декларира писмено, че прехвърля авторските права на Възложителя, включително, че не е нарушил чужди авторски права.
6. Изпълнителят следва да декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените материали (продукти) и други компоненти, елементи и/или резултати от изпълнението на настоящия договор, които могат да бъдат обект на авторско право, с изключение на случаите, в които същите са му предоставени по реда на ЗАПСП, което също се документира с декларация.
7. Всички материали, на хартиен или електронен носител, резултат от изпълнението на дейностите по това задание, стават собственост на Възложителя с предаването им от Изпълнителя. Изпълнителят няма право да използва или да предпоставя видеоклиповете и аудиоспотовете, включително да ги разпространява в интернет или да ги показва на трети лица без изричното писмено съгласие на Възложителя.
8. Възложителят не дължи никакви такси, лицензи или други възнаграждения за използването под каквато и да е форма на предадените от Изпълнителя материали.

5. Предаване на продуктите

Изработените и одобрени видеоклипове и аудиоспотове се предоставят на Възложителя, както следва:
1. Двата видеоклипа и двата аудиоспота, във финални версии, се предоставят на електронен носител (flash drive USB), както и с линк за изтегляне от Интернет хранилище;
2. Предоставя се 1 вариант на 2 видеоклипа за излъчване в телевизии, съобразени с форматите, съотношенията и качеството, подходящо за излъчване в телевизия.
3. Предоставя се 1 вариант за излъчване на 2 аудиоспота в радио, съобразени с форматите, съотношенията и качеството, подходящо за излъчване в радио.
4. Предоставя се 1 вариант на видеоклиповете за онлайн излъчване в дигитални комуникационни канали (социални медии), съобразени с форматите, съотношенията и качеството, подходящо за онлайн излъчване в дигитални комуникационни канали.

6. Информация относно процеса за кандидатстване

На ниво кандидатстване кандидатите по настоящата обява следва да представят:
1. Примерна творческа концепция за изработката на 1 аудиоспот и 1 видеоклип, съобразена с изискванията на Възложителя, описани в тази обява, която включва минимум: примерен сценарий, конкретно творческо виждане относно елементите в медийните продукти и процесът на изработка (техники и подходи, времетраене на всеки продукт и други по преценка на кандидата). Концепцията e необходимо да бъде представена в .pdf формат. Важно! Възложителят не се обвързва с решението предложената творческа концепция да се счита за окончателна. Нейното предназначение е илюстративно и служи само за процеса на оценка.
2. Портфолио, представящо опита на кандидата в създаването на медийни продукти (видеоклипове, аудиоспотове), които не са предназначени за търговска комуникация, а са насочени към комуникирането на обществени предизвикателства и каузи. Портфолиото е необходимо да бъде предоставено в .pdf формат, а когато кандидатът представя видеоклипове или аудиоспотове, то те трябва да бъдат публикувани в интернет платформа за споделяне на съдържание. В концепцията трябва да е видим линк, от който да може да се свали предложеното съдържание.
3. Възложителят няма да разпространява на трети страни предоставените концепция и портфолио, нито ще ги използва под каквато и да е форма в свои последващи инициативи/кампании.
4. Възложителят не дължи на кандидатите финансова компенсация за предоставените творческа концепция и портфолио. Предоставянето на концепцията не натоварва с никакви правни ангажименти Възложителя.
5. Възложителят си запазва правото да инициира представяне на творческата концепция и портфолиото от кандидата в рамките на двустранна виртуална или реална среща. Срещата има информативен характер и не обвързва непременно Възложителя с решението за избор на участващия кандидат.

7. Критерии за оценка

• Творческа концепция –60%;
• Цена – 40%.

8. Срокове за кандидатстване по обявата

Кандидатите следва да подават предложение, съдържащо цена, творческа концепция и портфолио до 17.30 ч. на 30.07.2021 г. дата по електронен път, на e-mail: napoo@navet.government.bg
Потвърждение за получено предложение може да бъде получено по ел. поща или на тел. 02 971 20 70.
Отговори на въпроси и допълнителна информация могат да се получат до 23.07.2021 г. (дата). Въпроси и искане за допълнителна информация могат да се изпращат на e-mail: napoo@navet.government.bg, на вниманието на Таня Переновска
1. Обявяване на одобрения изпълнител
Възложителят обявява избора си до 14 дни след крайния срок за получаване на предложенията.

 

Образец на предложение
Проект на договор
Единен наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.