Обява за избор на изпълнител – РеферНет

Във връзка с изпълнение на дейностите Рамково споразумение за партньорство за периода 2020-2023 г. и конкретното споразумение за 2021 година с анекс към него № 2021-0009/GP/DSI/ReferNet SGA/003/20 и годишната работна програма за 2021 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното предложение, утвърдено от CEDEFOP и съгласно заповед № П-05-5-43/20.05.2021 г. на председателя на НАПОО трябва да се направи дизайн и да се произведат следните изделия:
– Делегатски пакети брандирани –60 бр. по 32,50лв.(без ДДС) – общо 1 950,00лв. (без ДДС)
или 2 340 лв. с ДДС
– Промоционални материали брандирани – изделия 3 вида изделия по 150 броя общо за 3 575 лв.(без ДДС) или 4 290лв. (с ДДС)
-Дизайн и отпечатване на брошури 1000 бр по 0,81 лв. (без ДДС) – общо 810,00лв. (без ДДС)
или 972 лв. (с ДДС)
-Дизайн и отпечатване на доклад- (44 стр., формат А5) 150 броя по 16,25 лв.(без ДДС) – общо 2437,50лв.(без ДДС) или 2 925 лв. (с ДДС)
Обща сума: 8 772.50 лв. без ДДС (10 527,00 лв. с ДДС).
В задълженията на изпълнителя влизат следните дейности:
1. Брандира промоционалните материали и делегатските пакети, съобразено с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за популяризиране на ReferNet мрежата в България за 2020-2023г.;
2. Съгласува с Възложителя изделията преди изработването/закупуването им;
3. Закупи необходимите материали и помощни средства;
4. Достави на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовите изделия.
Текстът на доклада и на брошурата ще бъдат предоставени от Възложителя.
Приложение:
1. Проект на договор
2. Проект на оферта
3. Лого и текст за брандиране
Критериите за избор на изпълнител са :
• представяне на изделията (описание, снимка);
• релевантност към целевата група (представители на обучаващи институции, представители на социалните партньори, експерти от администрациите ангажирани с ПОО);
• релевантност на единичната цена (на базата на цени в Интернет).
Срок за представяне на офертите 31.05.2021 г.
В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към Таня Переновска, ел.поща : t.perenovska@navet.government.bg, тел: 0885672145

Дизайн материали Рефернет – предложение на изпълнителя

Дизайн материали Рефернет – договор

Лого и текст за брандиране